Een ogenblik geduld a.u.b.

8.1 - Ruimte en leefomgeving

Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van ruimtelijke ordening waaronder:

 • op- en bijstellen van streekplannen;

 • overleg en inspraak;

 • voorbereiden van vaststellen omgevingsvisie;

 • voorbereiden en vaststellen omgevingsverordening;

 • voorbereiden en vaststellen inpassingsplannen/projectbesluiten;

 • betrokkenheid bij voorbereiding en toetsing gemeentelijke structuurvisies/omgevingsvisies en bestemmingsplannen/omgevingsplannen;

 • baten en lasten Digitaal Stelsel Omgevingswet;

 • opstellen algemene plannen, demografische en ruimtelijke modellen;

 • onderzoek kleine kernen, groeikernen, urbanisatie, suburbanisatie;

 • provinciale raad van advies voor de ruimtelijke ordening;

 • uitwerkingsplannen die niet functioneel zijn toe te rekenen, zoals dorpenplan, plan militaire terreinen;

 • exploitatieverordening;

 • schadevergoedingen ingevolge de Wro/Omgevingswet;

 • stimuleren van maatregelen ter verbetering van de leefbaarheid binnen de provincie.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • het opstellen van actieplan geluid valt onder 4.3 Geluidshinder;

 • het opstellen van beheerplannen natura2000 valt onder 5.2 Beheer natuurgebieden.