Een ogenblik geduld a.u.b.

0.6 - Overhead

Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces:

 • leidinggevenden primair proces (hiërarchisch), die personele verantwoordelijkheden hebben zoals het voeren van functioneringsgesprekken;

 • financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie, waaronder planning & control, verantwoording en auditing;

 • personeel en organisatie (P&O / HRM) en organisatie- en formatieadvies;

 • inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);

 • interne en externe communicatie inclusief vormgeving, m.u.v. klantcommunicatie die specifieke taakvelden betreft – zie de opsomming van activiteiten die moeten worden verantwoord op het primaire proces hieronder;

 • juridische zaken: juridische medewerkers op een bedrijfsvoeringafdeling of belast met een bedrijfsvoeringstaak;

 • bestuurszaken: ambtelijke ondersteuning en beleidsadvisering van de commissaris van de koning en de gedeputeerde staten;

 • informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen;

 • facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging);

 • documentaire informatievoorziening (DIV);

 • managementondersteuning en secretariaten primair proces.

Tot dit taakveld behoort niet:

 • ondersteuning van de raad, de griffie maakt geen deel uit van de ambtelijke organisatie, dit hoort onder taakveld 1.1.

De volgende activiteiten horen ook niet op dit taakveld, maar moeten worden verantwoord op het taakveld van het primaire proces:

 • klantcommunicatie die betrekking heeft op specifieke taakvelden, zoals belastingen, wijkteams of vergunningen;

 • de activiteiten van projectleiders en coördinatoren – leidinggevenden zonder personele verantwoordelijkheid;

 • Afhandeling van bezwaar- en beroepsschriften en activiteiten van juristen die primaire taken verrichten zoals vergunningverlening;

 • Informatievoorziening en automatisering ten behoeve van primaire proces-systemen moeten worden verantwoord op het taakveld van dat proces;

 • een bijdrage aan/van een verbonden partij, zoals een gemeenschappelijke regeling, als vergoeding voor de uitvoering van taken. Deze moet worden verantwoord op het taakveld/de taakvelden waar de verbonden partij werkzaam voor is.

Zie voor meer informatie over het taakveld overhead de gelijknamige notitie van de commissie BBV (https://www.commissiebbv.nl/file/download/57979915/Notitie overhead.pdf)