Een ogenblik geduld a.u.b.

0.3 - Geldleningen en uitzettingen

Tot dit taakveld behoren de activiteiten die verband houden met de treasuryfunctie.

Het betreft de baten gerelateerd aan de uitzettingen met een looptijd korter als ook langer dan 1 jaar:

  • ontvangen rente;

  • kosten derivaten;

  • (dis)agio leningen;

  • baten bespaarde rente (interne financiering);

  • kosten van bewaargeving.

Tot dit taakveld behoren niet de baten en lasten van:

  • leningen/garanties uit hoofde van de publieke functie aan derden. De baten en lasten die daaraan verbonden zijn, worden geboekt op het taakveld waar die publieke taak onder valt;

  • uit hoofde van de publieke taak gehouden aandelen, daaraan verbonden dividenden en baten en lasten voor het aanhouden van die aandelen in bijvoorbeeld nutsbedrijven en de Bank Nederlandse Gemeenten. Deze vallen onder taakveld 0.4 (Deelnemingen).