Een ogenblik geduld a.u.b.

0.5 - Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten

Tot dit taakveld behoren:

  • stelposten voor de geraamde bedragen voor de in het begrotingsjaar te verwachten loon- en prijsstijgingen voor zover deze niet zijn toegerekend;

  • een geraamd bedrag ter dekking van niet voorziene uitgaven in het begrotingsjaar.

Het gaat hier om het bedrag dat door de provincies wordt geraamd ter dekking van incidentele, niet voorziene, lasten;

  • geraamde baten en lasten voortvloeiende uit beleidsveranderingen. Hieronder worden onder meer gerekend de stelposten nieuw beleid, intensivering bestaand beleid, ombuigingen dan wel nog te nemen bezuinigingsmaatregelen. Dit voor zover deze niet zijn toe te delen aan specifieke taalvelden;

  • overige baten en lasten die niet aan specifieke taakvelden zijn toe te rekenen.

Tot dit taakveld behoren niet: Werkelijke incidentele niet voorziene lasten of baten, deze moeten verantwoord worden bij het taakveld waarop ze betrekking hebben.