Een ogenblik geduld a.u.b.

1.9 - Bestuur, overige baten en lasten

Tot dit taakveld behoren de baten en lasten passend bij de uitvoering van de overige wettelijke regelingen, die tot het algemeen bestuur worden gerekend. Zoals daar zijn:

  • archiefinspectie;

  • afhandelen klachten;

  • ingediende bezwaren en beroepen;

  • bestuurlijk interprovinciaal overleg;

  • baten en lasten voor het voormalig personeel (wachtgelden, pensioenvervangende uitkeringen);

  • de aan derden in rekening te brengen apparaatskosten evenals de direct daaraan te relateren lasten;

  • de baten en lasten van interprovinciale activiteiten voor zover declarabel bij andere provincies en voor zover deze niet behoren tot de overige taakvelden;

  • Provinciale eigendommen.

Tot dit taakveld behoren niet:

  • de uitkeringen en pensioenen aan weduwen en wezen van oud-leden van gedeputeerde staten. Deze baten en lasten op het betreffende taakveld 1.2 verantwoorden;

  • de baten en lasten voor werken voor derden, deze behoren bij de specifieke taakvelden waar ze betrekking op hebben.