Een ogenblik geduld a.u.b.

0.9 - Resultaat

Dit taakveld is het saldo van de rekening van baten en lasten van alle andere taakvelden, inclusief de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves op die taakvelden.

Dit resultaat van de rekening (het saldo op dit taakveld) moet via een aparte balanspost zichtbaar zijn, zie artikel 42 van het Besluit begroting en verantwoording.

Op dit taakveld kan alleen worden geboekt op de economische categorie 7.1 Mutatie reserves.