Een ogenblik geduld a.u.b.

2.1 - Landwegen

Tot dit taakveld behoren taken ten behoeve van de aanleg en het beheer en onderhoud van landwegen en verkeersonderzoek:

  • bruggen, kruispunten, tunnels, viaducten, parkeerplaatsen, parkeerstroken, bushaltes, bermen, middenbermen, wegsloten, vangrails, drainagewerken, stut- en schoorwerken, fietspaden, trottoirs, vluchtheuvels, onderhoudssteunpunten, dienstwoningen van kantonniers;

  • wegmarkering, straatverlichting, verkeersborden, verkeersregelinstallaties, bijdragen voor wegmeubilair, beplantingen, maatregelen ter bestrijding geluidhinder, herstel van schade;

  • gladheidsbestrijding;

  • vergunningverlening en handhaving;

  • informatievoorziening weggebruikers.

Tot dit taakveld behoren niet:

  • overige maatregelen ter bestrijding geluidhinder niet behorende bij
    provinciale wegen (taakveld 4.3);

  • picknickplaatsen (taakveld 6.4);

  • recreatieve rijwielpaden (taakveld 6.4).