Een ogenblik geduld a.u.b.

8.1 - Ruimte en leefomgeving

Tot dit taakveld behoren taken op grond van de wet Ruimtelijke Ordening:

 • voorbereiden van vaststellen structuurplannen en - visies;
 • BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie);
 • voorbereiden en vaststellen van de gemeentelijke omgevingsvisie;
 • voorbereiden en vaststellen van gebiedsgerichte programma’s;
 • voorbereiden en vaststellen van het omgevingsplan;
 • CAI, breedband en glasvezel aanleg;
 • voorbereiden en vaststellen bestemmingsplannen;
 • faciliterend grondbeleid (passief grondbeleid). De gemeente zelf voert geen actief grondbeleid, zij laat dit over aan private ontwikkelaars. Kosten die de gemeente maakt in het kader van dit faciliterend grondbeleid, (moeten) worden verhaald op de private ontwikkelaars. Het betreft hier kosten volgens de kostensoortenlijst zoals: een gebiedsgerichte wijziging van het bestemmingsplan/omgevingsplan, voorzieningen in de openbare ruimte, het aanleggen van nutsvoorzieningen, schadevergoedingen ingevolge de Wro/Omgevingswet etc..
  Wanneer dergelijke kosten worden gemaakt in het kader van faciliterend grondbeleid, worden deze kosten geboekt op 8.1 en via een tegenboeking naar de balans gemuteerd (zie de notitie Faciliterend grondbeleid van de Commissie BBV).
 • voorbereiding op Omgevingswet, bijvoorbeeld (kapitaal-) lasten Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
 • (leges) omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit;

Tot dit taakveld behoort niet:

 • taken op het gebied van de veiligheid van de leefomgeving horen op taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid;
 • voorbereiden en vaststellen van thematische programma’s hoort op het desbetreffende taakveld (bijv. actieplan geluid bij taakveld 7.4 Milieubeheer, verkeerscirculatieplan bij taakveld Verkeer en vervoer 2.1);
 • ruimtelijke ontwikkeling ingeval van actief grondbeleid bij niet-bedrijventerreinen hoort op taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) en ingeval van actief grondbeleid bij bedrijventerreinen hoort op taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur.

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan: