Een ogenblik geduld a.u.b.

6.5 - Arbeidsparticipatie

Tot dit taakveld behoren alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen:

 • re-integratie-instrumenten, waaronder Work First, proefplaatsing, participatieplaatsen, vrijwilligerswerk/ sociale activering, detacheringsbanen, scholing, duale trajecten;
 • Erkenning van Verworven Competenties (EVC), ondersteuning bij starten van een eigen bedrijf, bepaalde vormen van tijdelijke loonkostensubsidie (voor zover ingezet als re-integratie-instrument);
 • stimuleringsmaatregelen, waaronder Inkomensvrijlating, stimuleringspremies, vrijlating onkosten vergoeding vrijwilligerswerk, onkostenvergoedingen, No-riskpolis;
 • voorzieningen, waaronder Jobcoach, begeleiding Werkvoorzieningen zoals: werkplekaanpassingen, vervoersvoorzieningen, doventolk, brailleregels, aangepaste rolstoel etc.;
 • loonwaardebepaling;
 • inburgering (WI) cursus Nederlands;
 • voorzieningen ter voorbereiding van een zelfstandig bestaan als startend ondernemer en ter begeleiding van startende ondernemers uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

Tot dit taakveld behoren niet:

 • volwasseneneducatie, dit behoort te worden opgenomen onder taakveld 4.3;
 • de baten en lasten voor de Wet sociale werkvoorziening, deze horen onder taakveld 6.4;
 • niet op arbeid gerichte voorzieningen voor dagbesteding, die horen thuis onder taakveld 6.4;
 • de meer permanente vorm van loonkostensubsidie voor mensen met een arbeidsbeperking die uit het inkomensdeel van de Participatiewet wordt gefinancierd. Dit hoort onder taakveld 6.3 te worden geregistreerd.

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan: