Een ogenblik geduld a.u.b.

0.4 - Overhead

Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces:

 • leidinggevenden primair proces (hiërarchisch), die personele verantwoordelijkheden hebben zoals het voeren van functioneringsgesprekken;
 • financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie, waaronder planning & control, verantwoording en auditing;
 • personeel en organisatie (P&O / HRM) en organisatie- en formatieadvies;
 • inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
 • interne en externe communicatie inclusief vormgeving, m.u.v. klantcommunicatie die specifieke taakvelden betreft – zie de opsomming van activiteiten die moeten worden verantwoord op het primaire proces hieronder;
 • juridische zaken: juridische medewerkers op een bedrijfsvoeringafdeling of belast met een bedrijfsvoeringstaak;
 • bestuurszaken: ambtelijke ondersteuning en beleidsadvisering van de burgemeester en het college van b&w;
 • informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen;
 • facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging);
 • documentaire informatievoorziening (DIV);
 • managementondersteuning en secretariaten primair proces;
 • leges gemeentearchief.

Tot dit taakveld behoort niet:

 • ondersteuning van de raad, de griffie maakt geen deel uit van de ambtelijke organisatie, dit hoort onder taakveld 0.1;
 • archieven met een historische betekenis horen onder taakveld 5.4;

De volgende activiteiten horen ook niet op dit taakveld, maar moeten worden verantwoord op het taakveld van het primaire proces:

 • klantcommunicatie die betrekking heeft op specifieke taakvelden, zoals belastingen, wijkteams of vergunningen;
 • de activiteiten van projectleiders en coördinatoren – leidinggevenden zonder personele verantwoordelijkheid;
 • Afhandeling van bezwaar- en beroepsschriften en activiteiten van juristen die primaire taken verrichten zoals vergunningverlening;
 • Informatievoorziening en automatisering ten behoeve van primaire proces-systemen moeten worden verantwoord op het taakveld van dat proces;
 • een bijdrage aan/van een verbonden partij, zoals een gemeenschappelijke regeling, als vergoeding voor de uitvoering van taken. Deze moet worden verantwoord op het taakveld/de taakvelden waar de verbonden partij werkzaam voor is.

Zie voor meer informatie over het taakveld overhead de gelijknamige notitie van de commissie BBV (https://www.commissiebbv.nl/file/download/57979915/Notitie overhead.pdf)