Een ogenblik geduld a.u.b.

6.3 - Inkomensregelingen

Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen:

 • inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet;
 • geneeskundige en andere adviezen in verband met de bijstandsverlening;
 • IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers);
 • IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen);
 • kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004);
 • kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit Bbz 2004;
 • sociale zekerheidsregelingen van het rijk zoals bijvoorbeeld eenmalige uitkeringen voor minima;
 • gemeentelijk armoedebeleid: bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen, korting op musea, sportclubs etc., meerkosten bij werk in geval van handicap of chronische ziekte, etc.

Tot dit taakveld behoort niet:

 • schuldhulpverlening hoort thuis onder taakveld 6.71.

De volgende lasten van coronamaatregelen moeten op dit taakveld worden geboekt:

 • Extra baten door bijdrage van het Rijk, op batencategorie 4.3.1 Inkomensoverdrachten – Rijk
 • Extra lasten (bijzondere) bijstand vanwege COVID 19, onder meer voor Tijdelijke Overbrugging Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Uitkeringen voor levensonderhoud en leningen voor bedrijfskapitaal vallen in lastencategorie 4.1.1 Sociale uitkeringen in geld. Terugvordering van uitkering voor levensonderhoud valt in batencategorie 4.1.2 Verhaal sociale uitkeringen in geld.
 • Extra baten in de vorm van rente over verstrekte leningen onder TOZO, in batencategorie 4.1.2 Verhaal sociale uitkeringen in geld*
 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen, op lastencategorie 4.4.8 Kapitaaloverdrachten – overige instellingen en personen

* In een eerdere versie van dit document werd gesteld dat rente over de verstrekte leningen onder TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers) op taakveld 0.5 moet worden geboekt. Dit is bijgesteld. Reden is dat de leningen die in het kader van TOZO worden verstrekt onder de leenbijstand vallen, net als geldt voor de Bbz-kapitaalverstrekking. De rente en aflossing van deze leningen dient volgens het Iv3-informatievoorschrift te worden verantwoord op categorie B4.1.2 Verhaal sociale uitkeringen in geld op taakveld 6.3 Inkomensregelingen.

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan: