Een ogenblik geduld a.u.b.

2.4 - Economische havens en waterwegen

Tot dit taakveld behoren taken ten behoeve van de (beroeps-)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur:

 • baggerwerkzaamheden;
 • zeehavens: het begeleiden van de scheepvaart van en naar de haven, het beheren en ontwikkelen van de natte en droge infrastructuur;
 • binnenhavens: beheren havengebied (droog en nat gedeelte), uitvoering operationele taken;
 • doorgaande waterwegen: bebakening, ijsbestrijding, inrichting en gebruik van de oevers door inspectie, beheer onderhoud en vervanging van de walkanten;
 • ligplaatsen en vergunningen bedrijfsvaartuigen, lig- en aanlegplaatsen voor beroepsvaart;
 • waterkering en afwatering: beheersing van het oppervlaktewater en voorkomen van wateroverlast door het in stand houden van oevers van watergangen achter dijken ter waarborging van de stabiliteit van de kering en het verpompen van overtollig water uit lager gelegen gebieden (onderbemalingen);
 • bruggelden en sluisgelden.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • activiteiten ten behoeve van niet doorgaande waterwegen zoals vijvers, sloten en overige waterpartijen: aanleg en onderhoud, deze horen thuis onder taakveld 5.7;
 • straten en wegen in het havengebied, deze horen thuis onder taakveld 2.1;
 • havenloodsen, pakhuizen en entrepots, deze horen thuis onder taakveld 3.2;
 • veerponten, deze horen thuis onder taakveld 2.5;
 • zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater, dit hoort thuis onder taakveld 7.2.
 • jachthavens en passantenhavens voor recreatievaartuigen, deze horen thuis onder taakveld 2.3.

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan: