Een ogenblik geduld a.u.b.

5.1 - Rente

Rente is de afgesproken verschuldigde vergoeding die wordt ontvangen van een derde uit hoofde van het aangaan van een financiële verplichting met die derde.

Tot deze financiële verplichtingen worden onder andere gerekend:

 • kortlopende leningen en daarmee vergelijkbare financieringen, zoals:
  • kasgeldleningen
  • rekeningcourantverhoudingen met niet-banken
 • langlopende leningen en daarmee vergelijkbare financieringen, zoals:
  • financial lease en huurkoopovereenkomsten;
  • leenbijstand;
  • leningen ter financiering van handelskredieten;
  • hypothecaire geldleningen;
  • waarborgsommen.
 • deposito’s;
 • handelskredieten;
 • financial lease.

Als in de rekening een bedrijf is geconsolideerd dat aan derden een winstuitkering verstrekt, dan moet deze winstuitkering op deze categorie worden geboekt.

Voor gemeenten (en gr’s) mag het gebruik van deze categorie alleen op het taakveld 0.5 - Treasury voorkomen.

Niet tot deze categorie behoren:

 • de rentelasten over het eigen vermogen en de bespaarde rente over het eigen vermogen (zie 7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente);
 • de toerekening van de rente aan de grondexploitatie, de rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend en de toerekening van de rente aan de taakvelden via de renteomslag (zie 7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente).