Een ogenblik geduld a.u.b.

4.3.8 - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

Zie de algemene toelichting onder Inkomensoverdrachten.

Inkomensoverdrachten ontvangen van of betaald aan instellingen die niet behoren tot de in categorie 4.3.1 t/m 4.3.7 genoemde instellingen (i.e. geen overheidsinstellingen en geen instellingen van de Europese Unie) dienen op deze categorie te worden geboekt.

Hiertoe behoren onder meer de bijdragen in de uitgaven van huishoudens (exclusief de sociale uitkeringen genoemd onder lasten 3.4.1. Sociale uitkeringen in natura en onder lasten 4.1.1 Sociale uitkeringen in geld) én bijdragen in de exploitatiekosten van instellingen waarvan de baten in hoofdzaak afkomstig zijn van personen/gezinnen en/of het buitenland.

Tot deze categorie behoren onder meer:

  • tegemoetkomingen aan raadsfracties in de kosten van die fracties;
  • uitkeringen schadeverzekeringen;
  • bijdragen aan amateurgezelschappen voor muziek, opera, toneel en dans;
  • bijdragen aan amateursportverenigingen;
  • bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk zoals vakbonden, regionale omroepen, goede doelen organisaties;
  • uitgekeerde geldprijzen, toelagen of andere bijdragen aan personen voor bijzondere prestaties, zoals op het gebied van cultuur en wetenschap of voor daden van menslievende aard;
  • bijdragen aan studiefondsen en verstrekking van studiebeurzen en toelagen;
  • ontvangen gewetensgelden;
  • baten aan boetes.

Niet tot deze categorie behoren:

  • betaalde loonkostensubsidies aan stichtingen en verenigingen. Deze worden gerekend tot de subsidies (zie lasten Subsidies).