Een ogenblik geduld a.u.b.

3.7 - Leges en andere rechten

NB betaalde leges en andere rechten moeten worden geboekt op (lasten) categorie 3.8 Overige goederen en diensten.
Zie de algemene toelichting onder 3. Goederen en diensten.

Leges en andere rechten zijn gedwongen betalingen aan de overheid ter vergoeding van kosten van het gebruik van bezittingen, werken of inrichtingen, het gebruik van voorzieningen en het genot van diensten. In tegenstelling tot bij belastingen staat tegenover de betaling een directe prestatie.
Bij de gemeenten vallen onder deze categorie de door de gemeente op grond van artikel 229 van de Gemeentewet geheven leges en andere rechten geregeld bij gemeentelijke verordeningen, evenals rechten geheven ingevolge de Wabo/Omgevingswet.

Voorbeelden bij gemeenten:

 • secretarieleges;
 • rechten burgerlijke stand;
 • begraaf(plaats)rechten;
 • reinigingsrechten en afvalstoffenheffingen,
 • hiertoe wordt ook bijvoorbeeld gerekend de opbrengst van de verkoop van vuilniszakken, die verplicht zijn gesteld voor het aanbieden van huisvuil aan de gemeentelijke reinigingsdienst;
 • vermakelijkheidsretributies;
 • scheepvaartrechten, brug- en sluisgelden;
 • marktgelden;
 • staangelden voor markten en kermissen;
 • drank- en horecavergunning;
 • parkeergelden (ook wel parkeerbelasting) inclusief de gefiscaliseerde parkeerboetes;
 • omgevingsvergunningen op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);
 • andere vergoedingen wegens aan derden geleverde goederen en diensten.
 • omgevingsvergunningen en maatwerkvoorschriften op aanvraag op basis van de Wabo/Omgevingswet.

Bij de provincies vallen onder deze categorie de door de provincie op grond van artikel 223 van de Provinciewet geheven leges en andere rechten geregeld bij provinciale verordeningen, evenals rechten geheven ingevolge andere wetten zoals de Wabo/Omgevingswet. Voorbeelden zijn:

 • leges vaarwegenreglement;
 • leges grondwatervergunningen;
 • leges ontgrondingen;
 • leges omgevingsvergunningen en maatwerkvoorschriften op aanvraag op basis van de Omgevingswet;
 • ontgrondingenheffing en grondwaterheffing;
 • leges Wabo;
 • haven- en kadegelden.

Indien het geboekte bedrag aan leges en andere rechten is gebaseerd op aanslagen en er is sprake van kwijtschelding of oninbaarheid, dan mag het kwijtgescholden of oninbare bedrag niet in mindering worden gebracht op de aanslag. Op deze punten worden dus de heffingen bruto geboekt. Kwijtscheldingen en oninbare leges en andere rechten moeten worden geboekt op één van de categorieën onder Kapitaaloverdrachten, waarbij bijvoorbeeld de kwijtschelding aan personen geboekt moet worden op 4.4.8 Kapitaaloverdrachten – overige instellingen en personen.