Een ogenblik geduld a.u.b.

P211a - Vlottende schuld: Kasgeldleningen van openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)

Tot deze balanspost behoren:

  • Vlottende schuld: Kasgeldleningen van openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)