Een ogenblik geduld a.u.b.

FAQ

 • Bij het Iv3-2017 zijn de categorie├źn 0.0 niet in te delen baten/lasten vervallen, hoe hier mee om te gaan?

  Het is de wens op basis van de Iv3-begroting het EMU-saldo te kunnen af leiden. Dit ook met het oog op het mogelijk laten vervallen van de EMU-enquête.
  Van lasten/baten geboekt op een post ‘0.0 onverdeeld’ is het niet mogelijk om te bepalen of deze lasten/baten moeten worden meegeteld voor het EMU-saldo, dat wil zeggen of ze uiteindelijk op één van de categorieën 1.x t/m 5.x komen, of op 6.x t/m 7.x. Vandaar dat deze categorie is komen te vervallen.
  Voor het invullen van de Iv3-begrotingen is het dus wenselijk om deze lasten/baten zo goed mogelijk te boeken op de categorieën die nu voorhanden zijn.
  Dat hierbij wat ruis gaat ontstaan doordat lasten/baten nog niet goed kunnen worden toegerekend aan de categorieën is daarbij te verwachten.ord: Het CBS heeft aangegeven, dat vóór 1 juli de nieuwe Iv3-matrices via de Kredo-site beschikbaar zijn.
 • Hoe moeten de maatregelen rondom de coronacrisis worden verantwoord in Iv3?

  Overheden maken extra kosten voor de bestrijding van de gevolgen van het coronavirus (COVID-19). Primair zijn de acties en maatregelen van GGD’s en gemeenten gericht op het tegengaan van de verspreiding van het COVID-19-virus. Daarnaast is er veel aandacht voor de bestrijding van de economische en maatschappelijke gevolgen in de vorm van ondersteuning aan huishoudens (inkomensondersteuning), bedrijven (uitstel belastingen) en maatschappelijke instellingen (kwijtschelding huur, subsidie).

  Er is geen apart taakveld waarop de extra lasten voor de bestrijding van de gevolgen van het COVID-19 virus worden verzameld. Extra COVID-19 gerelateerde lasten en baten worden verantwoord op de taakvelden waarop ze het meest betrekking hebben. Dit betekent bijvoorbeeld dat extra lasten voor de GGD verantwoord worden op taakveld 7.1 Volksgezondheid.

  Het kan voorkomen dat personeel vanwege de COVID-19-crisis anders wordt ingezet – bijvoorbeeld om aanvragen TOZO (Tegemoetkoming Overbrugging Zelfstandige Ondernemers) te verwerken. Deze salarislasten moeten worden verantwoord op het taakveld waarop ze betrekking hebben, conform het uitgangspunt van de commissie BBV (zie de notitie Overhead). Hierbij mogen organisaties wel een afweging maken tussen nauwkeurigheid en de administratieve last die dit met zich meebrengt.

  De lasten voor de tegemoetkoming omzetterugval in zorg en WMO moeten worden verantwoord op de categorie, die gebruikelijk is bij het boeken van de activiteit indien deze wel door de uitvoerende organisatie zou zijn verricht. Bijvoorbeeld:
  -    Vergoedingen aan bedrijven die het leerlingenvervoer en ouderenvervoer onder de WMO verzorgen, horen thuis op lastencategorie 3.4.1 Sociale uitkeringen in natura.
  -    Vergoedingen aan instellingen voor Jeugd en WMO voor de zorg aan cliënten horen thuis op lastencategorie 3.4.1 Sociale uitkeringen in natura (indien de gemeente een contract afsluit met een instelling/bedrijf, niet-zijnde een overheidsinstelling, voor zorg die rechtstreeks ten goede komt aan een cliënt) of indien de uitvoerder van de zorg tot de overheid wordt gerekend op lastencategorie 4.3.2 Inkomensoverdrachten – gemeenten, lastencategorie 4.3.3 Inkomensoverdrachten – gemeenschappelijke regelingen of lastencategorie 4.3.6 Inkomensoverdrachten – overige overheden.

  Coronabestrijding als project binnen uw administratie inrichten
  Los van de vraag op welk taakveld de extra lasten voor de bestrijding van de gevolgen van het COVID-19 virus moet worden geboekt kunt u overwegen de coronabestrijding als apart project binnen uw administratie in te richten. Dit biedt als voordeel dat vraagstukken over het bepalen en inrichten van de kostentoerekening, verdeelsleutels en rapportages dan vroegtijdig aan bod komen. Daarbij kan tevens de verbinding met de verslaggeving worden gelegd teneinde de verschillende onderdelen van het project op de juiste balansposten en taakvelden/programma’s te kunnen verantwoorden. Op deze wijze kan de sturing en beheersing van een breed project als de coronabestrijding als geheel worden ondersteund en tevens de link met begroting en verslaggeving overeenkomstig het BBV en IV3 worden gemaakt.

  Klik hier voor een overzicht van taakvelden waarop lasten van coronamaatregelen moeten worden geboekt.
 • Ik heb vragen over Iv3-2020 en/of deze internetapplicatie.

  Vragen kunt u richten aan onze postbus (e-mailadres: postbusIv3@minbzk.nl)
 • Is er een hard-copy van het gehele Iv3-informatievoorschrift-2020?

  Ja, deze kunt u vinden onder "document" onder de knop rechts op de website.
 • Onder welk taakveld vallen baten/lasten die gemaakt worden gerelateerd aan verduurzaming/tegen gaan van klimaatverandering/vergroening/duurzaamheid?

  De baten/lasten die gerelateerd zijn aan verduurzaming moeten primair verantwoord worden onder het taakveld waartoe de baten/lasten zich het beste verhouden. Het plaatsen van zonnepanelen op het stadhuis komen bij taakveld 0.4 (overhead) en een subsidie voor woningeigenaren om driedubbel glas te plaatsen onder 8.3 (wonen en bouwen). Het taakveld 7.4 (milieubeheer) wordt gebruikt voor baten/lasten die wel met verduurzaming te maken hebben, maar die niet direct bij een ander taakveld thuishoren.
 • Wat is de betrouwbaarheid van de IV3 data?

  Recent heeft het onderzoeksbureau Cebeon in opdracht van het Ministerie van BZK onderzoek gedaan naar de mate waarin de IV3-data aansluit bij de gemeentelijke boekhouding. Hieruit bleek dat de mate van overeenstemming per (hoof)taakveld verschilt. Het complete rapport is te downloaden via: https://kennisopenbaarbestuur.nl/rapporten-publicaties/informatie-voor-derden-aansluiting-op-gemeentelijke-boekhouding/